افزایش قد بدون عوارض

روش معجزه آسای افزایش قد بی تالر

BE TALLER

▫باورش سخت است اما ۱۰۰ % ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ روش بی تالر  افزایش خواهد داد زیرا این روش یک روش جهانی است ودر ژاپن،چین،آمریکا و اروپا طرفداران بسیاری دارد و میلیونها نفر از این طریق به افزایش قد دست یافته اند.

▫بیش ﺍﺯ ۹۵ % ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﻮﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺷﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻭ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ، %۱۰۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ‏( ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ‏) ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻗﻄﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.در روش گرو تالر حرکاتی صدرصد موثر برای اصلاح گودی کمر گنجانده شده و شما با انجام آن تا ۵ سانتیمتر میتوانید به قدتان اضافه کنید.

▫واما ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ تاثیر ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭ

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ افزایش ﺗﺮﺍﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ باﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻶ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﻥﺭاﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻫﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ،ﻣﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ بیش از ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

با رﻭﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

بدون محدودیت سنی

▫توﺿﯿﺤﺎﺕ ﺍﯾﻦ پکیج ﺑﺼﻮﺭﺕ فایل ویدیویی ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﺭﻩ پﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ بﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻤﯽ ﺟﺎﯼ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﺩ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﻭ

ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺎت خاص ورزشی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ …. ﮐﻪ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

▫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ :

ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ۶ ماه

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۱۰۰ ٪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﻗﺪ

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮊﺍﭘﻦ و ای.اف.دی آمریکا

پکیج دارای تمرینات افزایش طول پا-رفع افتادگی شانه-پای پرانتزی-گودی کمر-برنامه غذایی و تمرینات ویژه بی تالر

▫تهیه این پکیج فوق العاده افزایش قد ﺑرای ﺗﻤﺎﻣﯽ شما ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ عرض اندام در جامعه ایی که بلند قامت بودن یکی از ملاکهای اصلی آن است،تﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨید،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *