افزایش قد بعد از بلوغ

http://drmanshadi.ir/wp-content/uploads/Medical-Observer.jpg

▫باورش سخت است اما ۱۰۰ % ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ روش بی تالر ﻗﺪ ﺷﻤﺎ را افزایش خواهد داد زیرا این روش یک روش جهانی است ودر ژاپن،چین،آمریکا و اروپا طرفداران بسیاری دارد و میلیونها نفر از این طریق به افزایش قد دست یافته اند.

▫بیش ﺍﺯ ۹۵ % ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﻮﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺷﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻭ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ، %۱۰۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ‏( ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ‏) ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻗﻄﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.در روش گرو تالر حرکاتی صدرصد موثر برای اصلاح گودی کمر گنجانده شده و شما با انجام آن تا ۵ سانتیمتر میتوانید به قدتان اضافه کنید.

▫واما ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ تاثیر ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭ

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ افزایش ﺗﺮﺍﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ باﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻶ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﻥﺭاﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻫﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ،ﻣﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ بیش از ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

با رﻭﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

بدون محدودیت سنی

▫توﺿﯿﺤﺎﺕ ﺍﯾﻦ پکیج ﺑﺼﻮﺭﺕ فایل ویدیویی ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﺭﻩ پﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ بﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻤﯽ ﺟﺎﯼ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﺩ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻦ ۳۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﻭ

ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺎت خاص ورزشی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ …. ﮐﻪ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

▫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ :

ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ۶ ماه

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۱۰۰ ٪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﻗﺪ

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮊﺍﭘﻦ و ای.اف.دی آمریکا

پکیج ﺩارای ویدیوهای آموزشی ﻭ ٢ ﮐﺘاب جامع pdf مجموعا٣٠٠ صفحه ای در مورد افزایش قد و یک کتابچه راهنمای pdfهشتاد صفحه ای ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺳﻨﯽ ارائه شده است.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺎﻭﯼ : ﺷﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﯾﻮﮔﺎ و حرکات خاص می باشد.‏

▫تهیه این پکیج فوق العاده افزایش قد ﺑرای ﺗﻤﺎﻣﯽ شما ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ عرض اندام در جامعه ایی که بلند قامت بودن یکی از ملاکهای اصلی آن است،تﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨید،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ایا قرص های ارژنین برای افزایش قد موثر است؟

 ما با مصرف هر گونه مکملی بدون توصیه ی پزشک مخالفیم.بهتر است با رژیم غذایی مناسب به وزن مناسب برسید. مکمل ها کوتاه اثر هستند و دارای عوارض جانبی بسیار.ممکن است به ظاهر در افزایش یا کاهش وزن موثر باشند اما به محض قطع کردن آنها وضعیت دوباره به حالت قبل باز می گردد.

ورزشکاران آرژینین را به طور وسیع به عنوان یک ماده محرک آزاد کردن هورمون رشد مصرف می کنند که سودمندی آن در حال حاضر مورد بحث و اختلاف است. هیچ کس تا کنون به طور قطع ثابت نکرده است که افزایش کمی در سطح هورمون رشد تاثیر آنابولیک ( بافت ساز) قابل توجهی داشته باشد . در افراد چاق استفاده ازآرژینین به عنوان آنابولیک آن قدر همگانی شده که مقادیر بالای آن که اغلب باعث بروز مسمومیت با آمونیاک در بدن میشود در ادرار مصرف کنندگان قهار مشاهده می شود . آمونیاک بر اثر تشکیل اوره ناشی ازمصرف پروتئین یا آمینو اسید اضافه ایجاد می شود . در این حالت رژیم کم پروتئین همراه با مصرف آب فراوان توصیه می شود .

با آنکه بسیاری ازطرفداران استفاده از مکمل های آرژینین ادعا می کنند که این آمینو اسید فواید بسیاری در رشد عضلات دارد اما در مصرف آن باید احتیاط کرد .

افزایش سرعت رشد در سن بلوغ برای دختران در حدود ۹ سالگی و برای پسران در حدود ۱۱ سالگی است.رشد سریع در طول بلوغ ،برای دختران وپسران طی ۶-۴سال ادامه مییابد.و از سن ۲۰-۱۸ سالگی حدود۳-۲ سانتی متر اضافه میشود.و البته به ژنتیک فرد نیز بستگی دارد. یک فرمول تقریبی این است که قد پدر +قد مادر = x تقیسم بر ۲ + و_ ۶ یعنی مثلا اگر پدر شما ۱۷۳ سانتیمتر و مادر تان ۱۶۷ سانتی متر قد داشته باشند ، قد برای شما =۱۷۳+۱۶۷=۳۴۰ تقسیم بر ۲=۱۷۰ سانتیمتر برای پسر ها + ۶ و برای دختر ها _ ۶
در بدن ، هورمونی به نام هورمون رشد موجود است که در سنین کودکی و نوجوانی تکثیر سلولی ، در این مناطق غضروفی را تحریک و موجب افزایش استخوان سازی می شود. استخوان سازی تا پایان سنین بلوغ ، ادامه دارد یعنی تا اوایل ۲۰ سالگی هنوز امکان افزایش قد وجود دارد. بعد از سخت شدن قسمت نرم وغضروفی استخوانهاو توقف رشد طولی ان ها قد فرد دیگر افزایش نخواهد یافت.برای افزایش هورمون رشد داشتن خواب کافی،استفاده از ۶ وعده غذایی به جای ۳ وعده،ورزش کردن،استفاده از مواد غذایی غنی از کلسیم :شیر ولبنیات،کاهش استرس مهم است.
پروتئین یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قدی تغذیه است . در میان مواد مغذی مصرف به اندازه ی پروتئین ها و املاح بسیار اهمیت دارد. یک نوجوان باید پروتئین مورد نیازش را هر روز و به خصوص چند مرحله در طول روز دریافت کند. بهتر است پروتئین مصرفی از منابع پروتئین حیوانی باشد مثل گوشت گوسفند و گاو ، مرغ و ماهی ، تخم مرغ و شیر. در میان املاحی که برای رشد قدی لازم اند کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، روی و فلوئور از اهمیت ویژه برخوردار هستند. منابع کلسیم: لبنیات مثل شیر ، ماست ، پنیر خامه و بستنی است . فسفر و منیزیم در گوشت و دیگر منابع پروتئین و حبوبات فراوان است. فلوئور نیز در آب موجود است و آب مصرفی بایستی محتوی ppm 1 فلوئور باشد.
تحقیقات اخیر ، اذعان می دارد که مصرف ” روی ” به مقدار کافی موجب رشد قدی مناسب خواهد شد ، در خاورمیانه و خصوصاً ایران مصرف کم روی موجب کوتاه قدی میشود به علاوه با کمبود روی سطح توانایی های مغزی و ایمنی بدن پائین آمده و ابتلا به بیماریهای مسری زیاد تر رخ می دهد.
توصیه متخصصان تغذیه برای نوجوانان ، مصرف روزانه ۱۵۰ گرم گوشت ، نصف تا ۱ لیوان حبوبات پخته ، ۲ تا ۳ لیوان شیر و لبنیات دیگر به همراه سبزیجات فراوان است.
نوجوانانی که در سنین رشد هستند و افزایش قد خوبی ندارند می توانند با مصرف مکمل ویتامینها و املاح ، طبق دستور و مصرف هفتگی آهن ، رشد قدی شان را بهبود بخشند. پس توصیه می شد کسانی که می خواهند قد بلند تری داشته باشند هفته ای یکبار جگر و دو بار غذای دریایی میل کنند و هر روز چند عدد ، بادام ، بادام زمینی و گردو بخورند .
غذاهای دریایی مثل ماهی ، میگو ، جگر و دانه های روغنی حاوی املاح زیادی هستند و فوائد بسیاری برای نوجوانان دارند.
یک نکته بسیارمهم در افزایش قد ، انجام فعالیت های ورزشی است . هر چه تحرک ما بیشتر باشد گردش املاح استخوانی بیشتر خواهد بود و این مساله به رشد قدی کمک خواهد کرد. ورزشهایی مثل بسکتبال ، والیبال ، شنا ، بدمینتون و تنیس برای کمک به افزایش قد بسیار مفید اند.

با رﻭﺯﯼ ۳۰دقیقه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

بدون محدودیت سنی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *